Üzletközpont:
Mon - Sat: 9:00 - 20:00; Sun: 10.00-18.00
Ajánlat

Glamour napok nyereményjáték szabályzat

Glamour napok nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Az Atrium Family Center Szombathely bevásárlóközpont és üzleteinek, “Mi imádjuk a divatot!” megnevezésű nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata.

A játék szervezője:

A  nyereményjáték (“Játék”) szervezője a Manhattan Real Estate Management  Kft.,

Székhely: 10232 BudapestBécsi út 154. (a továbbiakban: “Szervező”).

A játék időtartama:

A játék 2017. 04.07. Napján 9 óra 00 perc 01 mp-től 2017. 04. 09. 20 óra 00 percig tart.

A játékban résztvevő szolgáltatás:

10.000 Ft feletti vásárlás az Atrium Family Center valamely üzletében (vagy több üzletében, a vásárlások összegeinek összevonása után).

A játékban történő részvétel feltételei:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény 8:1. § (1)1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

A szervező a 16. Év alatti játékost kizárhatja a játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

A játékban minden, 2017.04.07. és 04.09. között realizált, az Atrium Family Center Szombathely bevásárlóközpontban üzleteiben történt, 10.000 Ft értékű és afeletti vásárlás részt vehet (a játékban részt vehet a a regisztrált vásárló is, akinek több üzletben történő vásárlásainak összege eléri a 10.000 Ft összevont összeget). Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy, a 10.000 Ft feletti vásárlást igazoló nyugták AP számának, az üzlet(ek) megnevezésének megadásával regisztrálnia kell a teljes nevével és email címének önkéntes megadásával, az erre a célra kialakított helyen az Atrium Family Center Szombathely folyosóján. A sikeres regisztrációval automatikusan részt vesz a játékon. A nyeremény kisorsolása 2017. 04.10-én, 12.00 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gyűjtőedényből történő húzás tevékenységével történik a 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A  nyertes neve ekkor kikerül a www.familycenter-szombathely.hu weboldalra, a hírek/ nyertesek menüpont alá. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki aznap ellátogat a weboldalra és még aznap este 18 óráig telefonon (30/445-6714) jelentkezik a nyereményéért, nevének és regisztrált email címének bemondásával. A szervező vagy lebonyolító a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti.

Egy játékos kizárólag egy regisztrációra jogosult a regisztrációs lap kitöltésével és gyűjtőurnába helyezésével.

A szervező a játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a játékból.

A szervező és a játékban közreműködő lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai folyamatában a gyűjtőurna nyilvános helyre (az áruház folyosójára) történő kihelyezésből fakadóan mivel az a teljes nyilvánosság számára az urna elérhető lesz, amely tény  a sorsolás kimenetelét kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan módon, hogy a gyűjtőurna megsérül, annak zárszerkezetét szándékosan megrongálják, vagy más eszközzel regisztrációs lapokat tulajdonítanak el  amely kapcsán a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező és a lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Nyeremény, sorsolás

A játékban 2017. 04.10-én, 12.00 órakor az alábbi nyereményeket sorsolja ki a játék szervezője:

1 db 3 nap, 2 éjszakára szóló szálloda voucher 2 fő részére a Premium Hotel Panoráma Siófok helyszínre

1 db INVU napszemüveg vásárlási utalvány a Retro Optikától

1 db budmil férfi, vagy női átmeneti kabát ajándékutalvány  a budmiltól

1 db 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a C&A áruháztól

1 db prémium férfi ing ajándékutalvány a STYL üzlettől

A játék időtartama alatt a szervező 2017.04.10-én  12:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gyűjtőurnából történő húzás segítségével (kézi sorsolás) összesen 5 darab regisztrált nyertest sorsol ki.

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra át nem ruházható.

Nyeremény átvétele:

A szervező a játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti. A nyertes játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határideig jelentkezni a nyereményért! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A szervező a nyerteseinek a nevét a www.familycenter-szombathely.hu weboldalon teszi közzé a hírek/nyertesek menüpont alatt.

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes játékost terheli.

Információ a játékról:

A játékról részletes információk www.familycenter-szombathely.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes játékszabályzat ismertetését az rfarkas@aere.com email címre írhatnak.

Adatvédelem:

Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket és a szervező és/vagy lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. emailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.

A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt az rfarkas@aere.com email címen bármikor megteheti.

Vegyes rendelkezések:

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. Névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a szervező, sem a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A szervező, illetve a lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.familycenter-szombathely.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. Sql támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (kézi) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, azonos nyugta azonosítóval ellátott, több, regisztrációs lapot, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a lezárt urna játékszervező által történő felbontását követően történhet a játékszabályzatban foglalt kizárások alapján.

Ha a játékos adatregisztrációja során nem valós nyugta azonosítót ad meg, vagy pontatlan adatokat közöl, vagy a sorsolást követően nem tudja bemutatni a vásárlásait igazoló nyugták eredeti példányait, a szervező, illetve a lebonyolító a szabályzatban előírt feltételek teljesülésének hiányában a díjátadást jogosult megtagadni.

Szervező, illetve lebonyolítók kizárják a felelősségüket a gyűjtőurna nyilvános helyen történő kiállításából, elérhetőségéből fakadó hibák, vagy szándékos, idegenkezű szabotázs esetén, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba, vagy egyéb befolyásolás okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Jó játékot kívánunk!

Kezdő dátum: 07.04.2017
Záró dátum: 09.04.2017

Hol?

Atrium Family Center Szombathely

Mon - Sun: 9.00 - 20.00
Sun: 10.00 - 18.00

http://www.familycenter-szombathely.hu

94 500 476

rfarkas@aere.com