Nyereményjáték Szabályzat ("Vásárolj és nyerj!" nyereményjáték)

Az Family Center Szombathely/ Manhattan Development Global Kft. által szervezett „Vásárolj és nyerj!” nyereményjáték (2022.június 17-től július 31-ig) részvételi és játékszabályzata

 

„Vásárolj és nyerj!” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Manhattan Development Global Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 154.;
e-mail: farkasr@familycenter-szombathely.hu, tel: 06 94 500 476) (a továbbiakban: Manhattan Development Global Kft.)  a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban közli a Nyereményjátékban részt venni szándékozó személyekkel.

1. A Nyereményjáték célja:

A Manhattan Development Global Kft. által üzemeltetett Family Center Szombathely bevásárlóközpont üzleteinek, vendéglátó- és szolgáltatóegységeinek minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tétele.

2. A Nyereményjáték helye és időtartama:

A Nyereményjáték kizárólag az Family Center Szombathely Bevásárlóközpontban (9700 Szombathely, Varasd u.1.) érhető el, 2022. június 17. napjától kezdődik és 2022. július 31. napján 20.00-ig tart (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama).

3. Részvételi feltételek:

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki:

-       magyar állampolgár

-       18. életévét betöltötte

-       cselekvőképes

-       érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) rendelkezik

-       érvényes e-mail címmel rendelkezik

-       2022. június 17. és 2022. július 31. között
egy nyitvatartási napon belül legalább 15 000 Ft értékben vásárol az Family Center Szombathely Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében, ideértve a szolgáltató, vendéglátó egységeket is. A legalább 15 000 Ft értékű vásárlás több, az Family Center Szombathely Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül történjen az összesen legalább 15 000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Nyereményjátékban.  A vásárlás kizárólag az Family Center Szombathely Bevásárlóközpont üzleteiben történhet, online megrendelés üzletekben történő átvétele, ajándékutalvánnyal való fizetés nem minősül a promócióban való részvételi felétel szerinti vásárlásnak. A vásárlás történhet készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával (kizárólag azon üzletek esetében, ahol fizetőeszközként elfogadott), valamint ajándékutalvány vásárlása is vásárlásnak minősül.

 

A játékban nem vehetnek részt a Manhattan Development Global Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

4. A Nyereményjáték menete:

A 1. pontban rögzített feltételeknek eleget tévő személynek az alábbiakat kell teljesítenie, ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vegyen (a továbbiakban „Résztvevő”)

-        a vásárlás napján a vásárlást igazoló blokkról/blokkokról a játékban Résztvevő digitális fotót készít,

-       A blokkról/blokkokról készült fotót a Résztvevő feltölti a „Family Center Szombathely bevásárlóközpont” elnevezésű Facebook oldal „Vásárolj és nyerj!” bejegyzése alá, hozzászólásként a saját Facebook profiljának használatával. A Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt egy blokkról, csak egy alkalommal, egy Facebook profil használatával tölthet fel fotót. A Résztvevő a Facebook profiljának használatával a megadott személyes adatai kezeléséhez automatikusan, önkéntesen hozzájárul;

-       a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fotó megadott Facebook bejegyzéshez, személyes Facebook profiljával történő feltöltésével, a Nyereményjátékban történő részvétel feltételeit és  a jelen Játékszabályzatot teljes mértékben elfogadja.

-       a jelen Szabályzatba foglalt feltételeket a Nyereményjáték teljes időtartama alatt betartja. A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.

5. A Nyeremények:

               1 db női elektromos kerékpár 

               1 db férfi elektromos kerékpár

 

Bruttó értéke: 800 000 Ft

 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

A Manhattan Development Global Kft. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket más nyereményekre cserélje.

6. A  sorsolás:

A Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő, vásárlást igazoló blokkról/blokkokról készült képet a megadott helyre feltöltő Facebook profilhoz tartozó természetes személyek közül 2 fő nyertes (egy nő és egy férfi Résztvevő) és 2 fő tartaléknyertes (egy nő és egy férfi Résztvevő) kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2022. augusztus 1. 15.00

A sorsolás helyszíne: Family Center Szombathely Bevásárlóközpont (9700 Szombathely, Varasd u.1.), Family Center üzemeltetési iroda.

A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül a sorsolás helye, ideje, a sorsolás módja a nyertesek és tartaléknyertesek neve.

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes az adott Nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes fotó, vagy a fotón szerepló vásárlást igazoló nyugta/ nyugták bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Manhattan Development Global Kft. a Nyereményjátékhoz tartozó Facebook bejegyzésben és személyes messenger üzenetben értesíti a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, illetve külön hozzájárulásuk esetén nevük az Family Center Szombathely Bevásárlóközpont Instagram és Facebook oldalán is közzé tehető. A Résztvevő felelős azért, hogy Nyereményjátékban való részvétel feltételeként a megadott helyre feltöltött fotó feltöltéséhez használt, személyes Facebook profilra elküldött írásos messenger tájékoztatón keresztül elérhető legyen.

A Manhattan Development Global Kft. kizárja a felelősségét az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredő következményekért.

8. A Nyeremény átadás-átvétele

A Nyeremény átadása  2022. augusztus 4. napján, személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával, a Manhattan Development Global Kft. által kijelölt időpontban és helyszínen történik.

A Nyertes köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni az általa nyert Nyeremény átvételét.

A Manhattan Development Global Kft. jogosult megtagadni az adott Nyeremény átadását, amennyiben a Nyertes a személyazonosság azonosítását, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

Amennyiben a Nyertes az előzetesen vele egyeztetett időpontban nem jelenik meg az adott Nyeremény átvétele céljából, úgy a Nyertesnek még 2 (kettő) munkanap áll a rendelkezésére, hogy telefonon (+3670 529 9173) újabb átvételi időpontot egyeztessen a Játékszervezővel, amely nem lehet későbbi, mint 2022. augusztus 15. napja. Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy ezt követően az eredeti Nyertes nem válik jogosulttá az adott Nyeremény átvételére, hanem a Manhattan Development Global Kft. a tartaléknyertest értesíti az adott Nyeremény átvételének lehetőségéről és módjáról.

A Manhattan Development Global Kft. kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, aki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges fotót feltöltő Facebook profil mögött álló személyéről, életkoráról nyilvánvalóan hamis adatokat tárol, ad meg a Nyereményjáték során. Ebből az okból eredően a Manhattan Development Global Kft.-t semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli.

A Nyeremények esetlegesen felmerülő adó – és járulékvonzatait a Manhattan Development Global Kft. viseli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

9.1. Adatkezelő:

Név: Manhattan Development Global Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 154.

Cégjegyzékszám: 01-09-682924

Adószám: 11913669-2-41

9.2. A Manhattan Development Global Kft. végzi a Résztvevők személyes adatainak kezelését a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából. A Nyertesek adatait a Manhattan Development Global Kft. a Nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

9.3. Adatkezelés jogalapja: a Résztvevő hozzájárulása, illetve a Nyertesek adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség teljesítése.

9.4. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait  a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Manhattan Development Global Kft. nem ismeri a Résztvevő adatait, így a Résztvevő nem tud részt venni a játékban.

9.5. A kezelt adatok köre: a Résztvevő neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, nyilvános Facebook profilján megadott adatai.

9.6.

A Résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a Nyertesek tudomásul veszik, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve, ha személyes adataiknak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kérik, a Nyereményre nem tarthatnak igényt.

9.7. Az adatkezelés időtartama:

A Nyertesek személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Manhattan Development Global Kft. a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását.

Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

9.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek a Manhattan Development Global Kft.-hez tartozó farkasr@familycenter-szombathely.hu e-mail címre nyújthatók be vagy postán a 9700 Szombathely, Varasd u.1. címre küldhetők meg.

9.9. A Manhattan Development Global Kft. az adatkezelés körében adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azonban jogosult a későbbiekben adatfeldolgozó igénybevételére, amelyről a Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Résztvevőket.

9.10. A megadott személyes adatokat a Manhattan Development Global Kft. dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a Nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A Manhattan Development Global Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

9.11. A Manhattan Development Global Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. A Manhattan Development Global Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

9.12. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

9.13. A Lebonyolító vagy Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

8.14. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

A Manhattan Development Global Kft. Nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, valamint jelen szabályzat elérhető az Family Center Szombathely bevásárlóközpont Üzemeltetési Irodájában, valamint a www.familycenter-szombathely.hu oldalon.

10. Felelősség kizárás

A Résztvevő által megadott adatok hiányossága, valótlansága miatt, továbbá a kapcsolatfelvétel meghiúsulása, ill. az adott Nyeremény átvételének meghiúsulásáértt a Manhattan Development Global Kft. nem vállal felelősséget, az ebből eredő hátrányos következményeket a Résztvevők maguk viselik.

A Manhattan Development Global Kft. kizárja felelősségét az adott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igény érvényesítésének vonatkozásában.

11. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A Manhattan Development Global Kft. fenntartja magának a jogot, hogy már meghirdetett, folyamatban lévő, aktuális nyereményjáték időtartamát módosítsa vagy azt megszüntesse. Társaságunk továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát megváltoztassa, azonban a változtatás tényét minden esetben közli Instagram oldalán és/vagy Facebook oldalán az új Szabályzat hatályba lépésének időpontjával együtt.

12. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvétellel, az arra történő jelentkezéssel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Szabályzat minden egyes pontját.

 

Kelt: Szombathely 2022. június 13.