Házirend

A vásárló közönséget érintő irányelvek, magatartási szabályok

 

1. Általános elvek, hatályosság

1.1. A Házirend célja A jelen házirend (a továbbiakban Házirend) rögzíti azokat a szabályokat és működési elveket, melyek betartása hozzájárul az Family Center Szombathely bevásárlóközpont (a továbbiakban: Bevásárlóközpont) magas szintű üzemeléséhez, jó üzleti hírének kialakításához, biztosítja a látogatók zavartalan vásárlását, szórakozását, s amelyek betartása alapvető érdeke a Bevásárlóközpont tulajdonosának (a továbbiakban: Tulajdonos), illetve valamennyi vásárlójának (a továbbiakban: Vásárló). A Bevásárlóközpont látogatásának és szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy a látogató tudomásul veszi és maga részére kötelező jellegűnek elfogadja a jelen házirendben foglaltakat. A Bevásárlóközpont Házirendjének a látogató és vásárló közönség részére készített kivonatai elérhető a Bevásárlóközpont közösségi területén, valamint a www.eurocenterobuda.hu weboldalon is megtalálható.

1.2. Személyi hatálya A Házirendben a “Vásárló” kifejezés alatt a Bevásárlóközpontba látogatókat, és a Bevásárlóközpont területén tartózkodó mindazokat a személyeket érteni kell, akik egyébként nem minősülnek Bérlőnek vagy Dolgozónak, és nem a Tulajdonos vagy az Üzemeltető képviselői. A Házirend személyi hatálya kiterjed a Bevásárlóközpont valamennyi látogatójára és vásárlójára, korra való tekintet nélkül. A kiskorú látogatók tevékenységéért a szüleik illetve nagykorú kísérőik felelnek.

1.3. A Házirend területi hatálya A Házirend hatálya kiterjed a Bevásárlóközpont teljes területére, így különösen az Üzletek területére, a közlekedőkre vagy bármely más rendeltetésű helyiségre, szerkezetre, valamint a parkolóra, az utakra és a park területére.

2. A rendeltetésszerű használat követelménye

2.1. A használók közös célja a Bevásárlóközpont kiemelkedő színvonalú működtetése, belföldi és nemzetközi hírnevének megőrzése, növelése. Ennek megfelelően, a Family Center Szombathely Bevásárlóközpont üzemeltetője jogosult a magyarországi törvényekkel és jogaszályokkal összhangban szabályokat alkotni, melyeket valamennyi, a Házirend hatálya alá tartozó személy köteles betartani.

2.2. A használók kötelessége: A használók mind a közös tulajdonban, mind a külön tulajdonban álló területeket, épületrészeket kötelesek a Bevásárlóközpont színvonalának megfelelő módon, rendeltetésszerűen használni, és kötelesek a bevásárlóközpont bármely részének nem rendeltetésszerű használatának megakadályozása érdekében minden, ésszerűen elvárható intézkedést megtenni. A Family Center Szombathely Bevásárlóközpont üzemeltetője a kárt okozó személyekkel szemben kártérítési igénnyel lép fel.

3. A vásárlókkal szembeni elvárások és magatartási követelmények

3.1 Általános elvek: Az EuroCenter Bevásárlóközpont vásárló és látogató közönsége érdekében szükséges a társadalmilag elvárható és a hely rendeltetésének megfelelő magatartási szabályok rögzítése, amely nemcsak a Bevásárlóközpont rendes üzemelését hivatott elősegíteni, de biztosítania kell a törvényeknek, a közbiztonságnak, a közegészségnek, a közerkölcsnek, és a társadalmilag elfogadott szokásoknak megfelelő rendet.

3.2. A Bevásárlóközpont területén mindenki csak a saját felelősségére használhat minden eszközt és berendezést, úgy mint, automata ajtót, padot, széket, mozgólépcsőt, liftet, bevásárlókocsit.

3.2.1. A vendéglátóhelyek erre kijelölt területén kívül tilos alkoholt fogyasztani. Tilos a Bevásárlóközpont területére alkoholt behozni.

3.2.2. A Bevásárlóközpont területén kizárólag a dohányzásra kijelölt, táblával megjelölt helyeken engedélyezett a dohányzás.

3.2.3. A Bevásárlóközpont teljes területén és környékén tilos kábítószer birtoklása, fogyasztása.

3.2.4. Tilos közerkölcsöt sértő tárgyak Bevásárlóközpont területére történő behozatala, és az ott történő közzététele.

3.2.5. Tilos lőfegyver, azzal összetéveszthető tárgy, valamint minden olyan eszköznek a Bevásárlóközpont területére történő behozatala, melyek nyilvános helyen való birtoklását tiltja a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003.(X.28.) Kormányrendelet.

3.2.6. Tilos a Bevásárlóközpont területén: • engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltatói, idegenforgalmi tevékenységet végezni, • engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, • engedély nélkül élő reklámhordozóként (“szendvics-ember”) közlekedni, • engedély nélkül szórólapot terjeszteni, vagy a Bevásárlóközpont falaira, a járdákra, utakra plakátot ragasztani, • engedély nélkül nyilvános szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani, • politikai vagy hasonló jellegű röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni.

3.2.7. Tilos a kéregetés, hangoskodás és minden olyan magatartás kifejtése, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet.

3.2.8. Tilos kereskedelmi céllal, hivatásosként, megbízásból a Tulajdonos engedélye nélkül videózni, fényképezni.

4. Dohányzási tilalom

4.1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. évi tv. rendelkezéseinek megfelelően tilos a dohányzás a Bevásárlóközpont épületén belül. Dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken, valamint minimum 5 m távolságra az épület bejárataitól engedélyezett. A dohányzási tilalmat megszegő személyeket a biztonsági szolgálat és az Üzemeltető munkatársai az épület, illetve a dohányzásmentes terület azonnali elhagyására kötelezhetik.

5. A Bevásárlóközpont biztonsága 5.1 Őrzésvédelem és biztonság

5.1.1.Az Eurocenter Bevásárlóközpont őrzésvédelmét a tulajdonos megbízása alapján az Üzemeltető által kötött külön szerződés szerint, a feladat nagyságának megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó (a továbbiakban: biztonsági szolgálat) látja el.

5.1.2. A biztonsági szolgálat tevékenységének jogalapja: Family Center Szombathely Bevásárlóközpont őrzésvédelmét ellátó biztonsági szolgálat feladatát a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény- kiemelten annak 26.§.(1), 27.§. (1.2.3) pontjaiban foglaltakra- valamint a vonatkozó szerződése és a jelen Házirend alapján teljesíti. A Házirendet a biztonsági szolgálat köteles és jogosult betartatni. A Bevásárlóközpont biztonsági őrségének kötelezettsége, hogy a fenti előírásoknak érvényt szerezzen, s a szabályok megsértőit a tilalmazott tevékenység, magatartás haladéktalan befejezésére felszólítsa, eredménytelen felszólítás esetén az ilyen személyeket a Bevásárlóközpont területéről eltávolítsa.

5.1.3. A feltűnően elhanyagolt küllemű, ruházatú személyeket, akikről egyértelműen megállapítható, hogy nem vásárlási szándékkal tartózkodnak a Bevásárlóközpontban (pl.: hajléktalanok), valamint a különösen, de nem kizárólagosan ittas, bódult állapotban lévő, ön- vagy közveszélyes egyéneket a biztonsági őrség ugyancsak köteles eltávolítani a Bevásárlóközpont területéről.

5.1.4. Garázda magatartás, vagy bármely szabálysértés, bűncselekmény kísérlete, elkövetése esetén a Bevásárlóközpont biztonsági őrsége a külön szabályzatban leírtak szerint köteles eljárni (ide tartozik különösen: az elkövető távozásának megakadályozása, az elkövetőnek a diszpécser szobába, vagy más erre a célra kijelölt helyre – a legrövidebb úton való – bekísérése és a hatóság, valamint az Üzemeltető azonnali értesítése).

5.1.5. Lopással kapcsolatos bejelentéseket közvetlenül a rendőrségen kell megtenni. Ha segítségnyújtásra van szükség, akkor az őrszolgálatot is riasztani kell.

5.1.6 A Bevásárlóközpont területén a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) segíti, melynek szakszerű működtetéséről az Üzemeltető gondoskodik, a Ház általános őrzésvédelmét ellátó - a 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelő - biztonsági szolgálat útján.

5.1.7 Ha havaria helyzet vagy közveszéllyel történő fenyegetés miatt a személy- és vagyonvédelem érdekében a létesítmény részbeni vagy teljes kiürítése válik szükségessé a biztonsági szolgálat jogosult a Bevásárlóközpont területén tartózkodó látogató és vásárló közönséget a Ház elhagyására felszólítani, akik ezen felszólításnak kötelesek haladéktalanul eleget tenni. 6. Elsősegély 6.1. Vészhelyzet esetén a vészhelyzet észlelője köteles értesíteni a biztonsági őrszolgálatot és jelenteni azt, hogy hol található sérült személy, továbbá köteles megjelölni nevét és cégét. A sérült állapotát (eszméletén kívül, súlyos sérülések, stb.) feltétlenül jelenteni kell, mert így azonnal eldönthető, hogy mentőt vagy orvost kell-e hívni. A biztonsági őrszolgálat hívja ki a mentőt és igazítja útba a mentőautót.

7. Talált tárgyak irodája

7.1. A talált tárgyakat haladéktalanul le kell adni a biztonsági őrszolgálatnak, ugyanúgy az őrszolgálat munkatársainál lehet jelenteni az eltűnt tárgyakat.

8. Parkolás

8.1. A Bevásárlóközpont parkolóját a Látogató saját felelősségére, az általános parkolási szabályok szerint jogosult használni.

8.2. A parkolóban minden gépjármű csak egy, és csak a járművek részére felfestett helyet foglalhat el. A jármű nem akadályozhatja más jármű vagy járművek szabályos parkolását. Ennek megfelelően tilos a parkolóban keresztben megállni vagy várakozni. Tilos a parkolásra kijelölt helyeken kívül várakozni Tilos a parkolók területét – kivéve a rakodáshoz igénybe vehető parkolókat – árufeltöltéshez használni.

8.3. Tilos a parkolóban járművet tárolni. Jármű tárolásának minősül, ha a biztonsági őrség jelzése szerint egy gépjármű 24 órát meghaladóan parkol a parkoló ugyanazon pontján. Amennyiben a biztonsági őrség ilyet észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek.

8.4. A biztonsági őrszolgálat a járműre figyelmeztető feliratot helyez el, melyen dátumszerűen megjelöli a felirat elhelyezésének időpontját, valamint, hogy az időponttól számított 24 óra elteltével a Bevásárlóközpont a járművet – a jármű üzembentartójának veszélyére és költségére – elszállíttatja.

8.5. Ha egy jármű a parkoló területén a gyalogos- vagy a járműforgalmat akadályozó, vagy veszélyeztető módon parkol, az Üzemeltető – a jármű üzembentartójának veszélyére és költségére – a járművet elszállíttatja.

8.6. Tilos minden olyan szerelést a parkolóban elvégezni, mely nincs összefüggésben a jármű azonnali üzembe helyezhetőségével.

8.7. A parkolóban mindenki fokozott elővigyázatossággal, a KRESZ szabályainak betartásával köteles közlekedni. A Tulajdonos, illetve az Üzemeltető nem vállal felelősséget a parkolókban elhelyezett járművekért és az azokban elhelyezett vagyontárgyakért különösképpen károsodás, vandalizmus és lopás tekintetében.

9. Kutyák és egyéb házi állatok

9.1. Az állatoknak a Bevásárlóközpont területére történő behozatalával kapcsolatos szabályokat a Bevásárlóközpontba állatokkal érkező látogatók számára előírt és a jelen Házirend elválaszthatatlan részét képező külön szabályzat határozza meg.

 

HÁZIREND ÁLLATTAL ÉRKEZŐK SZÁMÁRA

 

A Family Center Szombathely Bevásárlóközpont (a továbbiakban „Bevásárlóközpont”) az ember és társállat harmonikus kapcsolatának fenntartását szem előtt tartva, állatbarát bevásárlóközpontként a jól szocializált kutyával és a házirend által engedélyezett egyéb állattal rendelkező látogatók részére lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a látogatók négylábú társukkal együtt látogathassák a Bevásárlóközpontot. A minél harmonikusabb együttlét és a vonatkozó jogforrásoknak való megfelelés érdekében az alábbi házirendet minden társállattal érkező látogató köteles betartani.

1. A Bevásárlóközpont területére fajtától, mérettől, életkortól függetlenül kis- és nagytestű kutyák, macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb – a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Rendelet) meghatározott kedvtelésből tartott állatnak minősülő – házi kedvencek is beléphetnek és mindazon üzletekbe is bevihetők, amelyek ezt engedélyezik, és külön piktogrammal jelzik.

2. A Bevásárlóközpont területére nem hozhatók be a kedvtelésből tartott állatnak nem minősülő állatok, a Rendelet I. számú mellékletében felsorolt veszélyes állatok, valamint a haszonállatok és a vadászatra használt állatok. Ugyancsak nem hozhatók be madarak, hüllők illetve olyan állatok, amelyek mások, különösen gyermekekben félelmet keltenek.

3. Az élelmiszert előállító és értékesítő helyiségekbe, éttermekbe, kávézókba és a kávézói teraszokra valamint ezek 2 m2-es közelébe, a közös területi étkezőhelyekre, valamint az ügyfélforgalmat bonyolító hivatalos és nyilvános helyiségekbe állatokat bevinni kifejezetten tilos.

4. Ugyancsak tilos állatokat bevinni a látogatók elől elzárt területekre, valamint azon üzletekbe, amelyek állatok behozatalát üzletükbe nem engedélyezik.

5. A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére kutyák kizárólag pórázzal felvezetve vagy hordozóban vihetők be, feltéve, hogy a kutyát olyan személy vezeti, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes és alkalmas.

6. A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére macskák, nyulak, vadászgörények és az 1. pont szerinti egyéb engedélyezett állatok csak az erre a célra rendszeresített megfelelő speciális hordozótáskában vagy ketrecben hozhatók be.

7. A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére csak egészséges, jól szocializált, megfelelő idegrendszerű, tiszta és ápolt állatot hozhat be a látogató, oly módon, hogy az más személy vagy állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, nyugalmát semmilyen módon ne zavarja, félelmet ne keltsen bennük és/vagy anyagi kárt ne okozzon. Veszélyes ebet kizárólag biztonságos szájkosárral és nyakörvvel, két méternél nem hosszabb pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad a Bevásárlóközpont engedélyezett területére behozni és vezetni. A jelen szabályok megszegésével okozott károkért a Bevásárlóközpont semmilyen felelősséget nem vállal, és az állat cselekedeteiért az állatot behozó személy valamint az állat gazdája teljes körű felelősséggel tartozik.

8. Az állatot felvezető/behozó személynek fokozottan kell figyelnie a Bevásárlóközpont rendjére és tisztaságára.

9. A zsúfolt területeken, ahol más látogatók vagy állatok kikerülése nem lehetséges, kérjük a szájkosár használatát.

10. A Bevásárlóközpont területére behozott állat minden cselekedetéért az őt felvezető, a hordozóban behozó személy, valamint az állat gazdája a felelős mind büntetőjogi, mind polgárjogi és mind szabálysértési vonatkozásban, így károkozás esetén is kizárólag a felvezetőt, behozót, illetve a gazdát terheli valamennyi kártérítési, kártalanítási felelősség, és a felelős személy az állattal összefüggő valamennyi esetleges káresemény vonatkozásában köteles a Bevásárlóközpontot mentesíteni harmadik személyek kártérítési igényeivel szemben.

12. A Bevásárlóközpont engedélyezett területére kizárólag chippel ellátott, veszettség ellen beoltott kutyát lehet behozni.

13. Az állatot felvezető/behozó személynek magával kell hoznia a kutya oltási könyvét vagy az állat útlevelét, amelyet a Bevásárlóközpont szakszemélyzetének, valamint biztonsági személyzetének kérésére fel kell mutatnia abból a célból, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a megfelelő oltás megléte. 1

4. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy bármikor szakember segítségével ellenőrizze a kutya oltási könyvét/útlevelét és az azonosító chip meglétét. Amennyiben az állatot felvezető/behozó személy megtagadja az együttműködést, illetve nem tudja felmutatni a kutya oltási könyvét/útlevelét, úgy a kutya és az állatot felvezető/behozó személy a Bevásárlóközpont területéről kivezethető.

15. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az állatot felvezető személy a jelen Házirend rendelkezéseit – különösen a 7. és/vagy 8. pontját – megszegi, és/vagy viselkedése ellentétes a mindenkoron hatályos jogszabályokban szabályozott felelős állattartás elveivel, úgy a Bevásárlóközpont biztonsági szolgálata távozásra szólíthatja fel, illetve az állat és az állatot felvezető/behozó személy a Bevásárlóközpont területéről kivezethető.

16. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutya nem rendelkezik azonosító chippel, akkor a kutya és az állatot felvezető/behozó személy a Bevásárlóközpont területéről kivezethető.

17. Amennyiben az állat a Bevásárlóközpont területén piszkít, azt a felvezető/behozó személynek kötelező feltakarítania és egyben a biztonsági szolgálat vagy a takarító szolgálat munkatársai számára jelezni az eseményt és kérni fertőtlenítő takarítást.

18. A látogató tudomásul veszi, hogy a Bevásárlóközpontba behozott állat által elkövetett sérülést okozó agresszió rendőrségi feljelentést von maga után.

20. A jelen Házirend a Bevásárlóközpont mindenkor hatályos Házirendjével együtt érvényes, illetve annak mindenkoron elválaszthatatlan részét képezi.

21. A jelen Házirend rendelkezéseit a Bevásárlóközpontba állatot behozó valamennyi látogató ráutaló magatartásával tudomásul veszi és elfogadja.

 

Szombathely, 2018. június 6.