NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 09.00-20.00
VAS.: 10.00-18.00
TELEFON:+3694 501 293
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
//KÉSZPÉNZ //BANKKÁRTYA //UTALVÁNY

A Lí­ra cso­port el­kö­te­le­zett a minő­sé­gi könyv­ki­adás és könyv­ke­res­kedelem mellett. Hiszünk ab­ban, hogy a XXI. szá­zad tech­ni­kai vív­má­nyai ki­tágít­ják a Gu­ten­berg-ga­la­xis le­he­tősé­ge­it. Az ag­rár­tár­sa­dal­ma­kat, az ipa­ri ko­ro­kat, a szol­gálta­tá­sok év­szá­za­dát végig­kí­sér­te az írás­be­li­ség fej­lő­dé­se, az ol­vas­ni tu­dás szé­les­kö­rű el­ter­je­dé­se, a könyv min­den­na­pi fo­gyasz­tá­si cik­ké vá­lá­sa. Ez a fej­lődé­si pá­lya biz­to­san nem tö­rik meg, inkább ki­tel­je­se­dik a tu­dá­sa­la­pú tár­sa­da­lom­ban. Mert ol­vas­ni jó. Mert új­sá­got, e-ma­ilt, tit­kos ira­tot ol­vas­ni hasz­nos. Köny­vet ol­vas­ni nem ­csak hasz­nos, jó is.

 

További információkat a Líra Könyváruházról és kínálatáról ITT találsz.