Nyereményjáték Szabályzat ("iskolakezdési" nyereményjáték)

Az Family Center Szombathely/ Sabaria Park Center Kft. által szervezett „Iskolakezdési nyereményjáték!”  (2023.08.11.- 2023. 09.11. részvételi és játékszabályzata

 

„Iskolakezdési nyereményjáték!” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sabaria Park Center Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61..;
e-mail: [email protected], tel: 06 94 500 476) (a továbbiakban: Sabaria Park Center Kft.)  a Nyereményjátékra vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban közli a Nyereményjátékban részt venni szándékozó személyekkel.

1. A Nyereményjáték célja:

A Sabaria Park Center Kft. által üzemeltetett Family Center Szombathely bevásárlóközpont üzleteinek, vendéglátó- és szolgáltatóegységeinek minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tétele.

2. A Nyereményjáték helye és időtartama:

A Nyereményjáték kizárólag az Family Center Szombathely Bevásárlóközpontban (9700 Szombathely, Varasd u.1.) érhető el, 2023.augusztus 11. napjától kezdődik és 2023. szeptember 11. napján 13.00-ig tart (a továbbiakban: Nyereményjáték Időtartama).

3. Részvételi feltételek:

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt, aki: 

  •  érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél) rendelkezik ,
  •            érvényes e-mail címmel rendelkezik
  •          2023. augusztus 11. és szeptember 11. között, legalább 10 000 Ft értékben vásárol a Family Center Szombathely (9700 Szombathely Varasd u.1.) üzleteiben (a vásárlás ősszértékének számítása lehet csupán egy üzletben vásárolt termékek összege, vagy azonos napon több üzletben vásárolt tertmékek árának összértéke is) és a vásárlást igazoló nyugtán szereplő dátumot (dátumokat) és AP kódot (kódokat) saját Facebook profiljáról rögzíti, a Family Center Szombathely bevásárlóközpont Facebook oldalán a nyereményjátékról szóló bejegyzés alá hozzászólásként.

 

A játékban nem vehetnek részt a Sabaria Park Center Kft. és az Unione Management Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

4. A Nyereményjáték menete:

A 1. pontban rögzített feltételeknek eleget tévő személynek az alábbiakat kell teljesítenie, ahhoz, hogy a Nyereményjátékban részt vegyen (a továbbiakban „Résztvevő”):

-         A játékban Résztvevő, a Family Center Szombathely bevásárlóközpont üzleteiben legalább 10 000 Ft összértékben vásárol egy naptári napon belül.

-        A vásárlást (vásárlásokat) igazoló nyugta (nyugták) AP kódjait és a vásárlás dátumát rögzíti a „Family Center Szombathely bevásárlóközpont” elnevezésű Facebook oldal nyereményjátékról szóló bejegyzése alá, hozzászólásként a saját Facebook profiljának használatával. A Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt hetente egszer, a saját Facebook profil használatával tölthet fel nyugta adatokat. A Résztvevő a Facebook profiljának használatával a megadott személyes adatai kezeléséhez automatikusan, önkéntesen hozzájárul;

-        a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fotó megadott Facebook bejegyzéshez, személyes Facebook profiljával történő feltöltésével, a Nyereményjátékban történő részvétel feltételeit és  a jelen Játékszabályzatot teljes mértékben elfogadja.

-        a jelen Szabályzatba foglalt feltételeket a Nyereményjáték teljes időtartama alatt betartja. A Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.

5. A Nyeremények:

 

4 db budmil márkájú iskolatáska

 

a nyeremények bruttó értéke: 80 000 Ft

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

A Sabaria Park Center Kft. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket más nyereményekre cserélje.

6. A  sorsolás:

A Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő, vásárlást igazoló blokkról/blokkokról készült képet a megadott helyre feltöltő Facebook profilhoz tartozó természetes személyek közül 4 fő nyertes és 4 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontjai:

 

1.     sorsolás: 2023. augusztus 21-én, 13.00 óra 1 nyertes és 1 pótnyertes

2.     sorsolás: 2023. augusztus 28-án, 13.00 óra 1 nyertes és 1 pótnyertes

3.   sorsolás: 2023. szeptember 4-én, 13.00 óra 1 nyertes és 1 pótnyertes

4.  sorsolás: 2023. szeptember11-én, 13.00 óra 1 nyertes és 1 pótnyertes

 

A sorsolás helyszíne: Family Center Szombathely Bevásárlóközpont (9700 Szombathely, Varasd u.1.), Family Center üzemeltetési iroda.

A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül a sorsolás helye, ideje, a sorsolás módja a nyertesek és tartaléknyertesek neve.

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes az adott Nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes által feltöltött nyugta bármely okból érvénytelen, vagy előírt értékhatár alatti vásárlást tartalmaz, vagy a nyertes a Nyereményjátékból egyéb okból kizárásra kerül.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Sabaria Park Center Kft. a Nyereményjátékhoz tartozó Facebook bejegyzésben és személyes messenger üzenetben értesíti a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, illetve külön hozzájárulásuk esetén nevük az Family Center Szombathely Bevásárlóközpont Instagram és Facebook oldalán is közzé tehető. A Résztvevő felelős azért, hogy Nyereményjátékban való részvétel feltételeként a megadott helyre feltöltött fotó feltöltéséhez használt, személyes Facebook profilra elküldött írásos messenger tájékoztatón keresztül elérhető legyen.

A Sabaria Park Center Kft. kizárja a felelősségét az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredő következményekért.

8. A Nyeremény átadás-átvétele

A Nyeremény átadása 2023. szeptember 11. napjáig, személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, valamint a vásárlást (vásárlásokat) igazoló nyugta bemutatásával, a Sabaria Park Center Kft. által kijelölt időpontban és helyszínen történik előzetes időpont egyeztetést követően.

A Nyertes köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni az általa nyert Nyeremény átvételét.

A Sabaria Park Center Kft. jogosult megtagadni az adott Nyeremény átadását, amennyiben a Nyertes a személyazonosság azonosítását, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg az adott Nyeremény átvétele céljából, úgy a Nyertesnek még 2 (kettő) munkanap áll a rendelkezésére az adott Nyeremény átvételére a Sabaria Park Center Kft.-vel előzetesen egyeztettek szerint. Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, úgy ezt követően az eredeti Nyertes nem válik jogosulttá az adott Nyeremény átvételére, hanem a Sabaria Park Center Kft. a tartaléknyertest értesíti az adott Nyeremény átvételének lehetőségéről és módjáról.

A Sabaria Park Center Kft. kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, aki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges fotót feltöltő Facebook profil mögött álló személyéről, életkoráról nyilvánvalóan hamis adatokat tárol, ad meg a Nyereményjáték során. Ebből az okból eredően a Sabaria Park Center Kft.-t semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli.

A Nyeremények esetlegesen felmerülő adó – és járulékvonzatait a Sabaria Park Center Kft. viseli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

9.1. Adatkezelő:

Név: Sabaria Park Center Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1123, Budapest, Alkotás utca 55-61.

Cégjegyzékszám: 01-09-682924

Adószám: 11913669-2-43

9.2. A Sabaria Park Center Kft. végzi a Résztvevők személyes adatainak kezelését a Nyereményjáték lebonyolítása és a Nyeremények átadása céljából. A Nyertesek adatait a Sabaria Park Center Kft. a Nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

 

9.3. Adatkezelés jogalapja: a Résztvevő hozzájárulása, illetve a Nyertesek adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség teljesítése.

 

9.4. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait  a Nyereményjátékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Sabaria Park Center Kft. nem ismeri a Résztvevő adatait, így a Résztvevő nem tud részt venni a játékban.

 

9.5. A kezelt adatok köre: a Résztvevő neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, nyilvános Facebook profilján megadott adatai.

 

9.6. A Résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a Nyertesek tudomásul veszik, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve, ha személyes adataiknak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kérik, a Nyereményre nem tarthatnak igényt.

 

9.7. Az adatkezelés időtartama:

A Nyertesek személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

A Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.

A Résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.

A megadott személyes adatai törlését bármely Résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Sabaria Park Center Kft. a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.

Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását.

Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

 

9.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmek a Sabaria Park Center Kft.-hez tartozó [email protected] e-mail címre nyújthatók be vagy postán a 9700 Szombathely, Varasd u.1. címre küldhetők meg.

 

9.9. A Sabaria Park Center Kft. az adatkezelés körében adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azonban jogosult a későbbiekben adatfeldolgozó igénybevételére, amelyről a Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Résztvevőket.

 

9.10. A megadott személyes adatokat a Sabaria Park Center Kft. dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a Nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A Sabaria Park Center Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

9.11. A Sabaria Park Center Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. A Sabaria Park Center Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 

9.12. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

9.13. A Lebonyolító vagy Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. [email protected]), vagy bírósághoz fordulhat.

 

9.14. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

A Sabaria Park Center Kft. Nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, valamint jelen szabályzat elérhető az Family Center Szombathely bevásárlóközpont Üzemeltetési Irodájában, valamint a www.familycenter-szombathely.hu oldalon.

10. Felelősség kizárás

A Résztvevő által megadott adatok hiányossága, valótlansága miatt, továbbá a kapcsolatfelvétel meghiúsulása, ill. az adott Nyeremény átvételének meghiúsulásáértt a Sabaria Park Center Kft. nem vállal felelősséget, az ebből eredő hátrányos következményeket a Résztvevők maguk viselik.

A Sabaria Park Center Kft. kizárja felelősségét az adott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási igény érvényesítésének vonatkozásában.

11. A Szabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A Sabaria Park Center Kft. fenntartja magának a jogot, hogy már meghirdetett, folyamatban lévő, aktuális nyereményjáték időtartamát módosítsa vagy azt megszüntesse. Társaságunk továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy a Nyereményjáték Szabályzatát megváltoztassa, azonban a változtatás tényét minden esetben közli Instagram oldalán és/vagy Facebook oldalán az új Szabályzat hatályba lépésének időpontjával együtt.

12. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvétellel, az arra történő jelentkezéssel a Résztvevő automatikusan elfogadja jelen Szabályzat minden egyes pontját.

Kelt: Szombathely 2023. augusztus 10.